Уставниот суд го укина решението донесено од страна на градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 година, кој опфат опфаќа простор од 4309,00 m². Судот утврди дека не била во целост почитувана постапката за донесување на решението ...

Уставниот суд го укина решението донесено од страна на градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 година, кој опфат опфаќа простор од 4309,00 m². Судот утврди дека не била во целост почитувана постапката за донесување на решението ...

Уставниот суд укина решение со кое се одобрува градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското Езеро. Како што наведуваат од Уставен суд, укинато е решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 ...

Дојранското Езеро е прогласено за споменик на природата, а судот анализирајќи го Законот утврдил и дека има пропуст во постапката за донесување на конкретната локална урбанистичко-планска документација, односно не била добиена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање Уставниот суд укина решение за одобрение за градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското Езеро, кое било донесено од градоначалникот на ...

Уставниот суд укина решение со кое се одобрува градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското езеро. Како што наведуваат од Уставен суд, укинато е решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 ...

24 ноември 2022 Скопје – Уставниот суд укина решение со кое се одобрува градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското езеро. Како што наведуваат од Уставен суд, укинато е решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со ...

Уставниот суд укина решение со кое се одобрува градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското езеро. Како што наведуваат од Уставен суд, укинато е решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ” ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 ...

Уставниот суд укина решение со кое се одобрува градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското езеро. Како што наведуваат од Уставен суд, укинато е решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ” ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 ...

Уставниот суд укина решение со кое се одобрува градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското езеро. Како што наведуваат од Уставен суд, укинато е решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 ...

Уставниот суд укина решение со кое се одобрува градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското езеро. Како што наведуваат од Уставен суд, укинато е решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 ...

Уставниот суд укина решение со кое се одобрува градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското езеро. Како што наведуваат од Уставен суд, укинато е решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 ...

Уставниот суд го укина решението донесено од страна на градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 година, кој опфат опфаќа простор од 4309,00 m². Судот утврди дека не била во целост почитувана постапката за донесување на ...

Уставниот суд укина решение со кое се одобрува градба на хотелски комплекс на крајбрежјето на Дојранското езеро. Како што наведуваат од Уставен суд, укинато е решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 ...

Уставниот суд утврдил дека не била во целост почитувана постапката за донесување на решението и со тоа се повредуваат владеењето на правото, уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина. „Дојранското езеро е прогласено за споменик на природата согласно закон со којшто е утврден посебен режим на негова заштита. При донесување на оваа одлука, Судот направи анализа на Законот за прогласување на ...

Уставниот суд го укина решението донесено од страна на градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од „Стан арт“ ДООЕЛ Куманово со кој се опфаќа простор од 4.309 м². Судот утврди дека не била во целост почитувана постапката за донесување на решението и со тоа се повредуваат темелните вредности на ...

Уставниот суд го укина решението донесено од страна на градоначалникот на општина Дојран на 16.05.2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за дел К.П. бр.1073 и др. за К.О. Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, со тех.бр.26.01.12/17 од април 2018 година, кој опфат опфаќа простор од 4309,00 m². Судот утврди дека не била во целост почитувана постапката за донесување на решението ...

Уставниот суд го укина решението донесено од градоначалникот на општина Дојран на 16 мај 2018 година, со кое се одобрува локална урбанистичка планска документација за парцела во Сретеново, Општина Дојран, изработена од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ Куманово, којa опфат опфаќа простор од 4309,00 m². „Судот утврди дека не била во целост почитувана постапката за донесување на решението и со тоа се повредуваат темелните вредности на уставниот поредок на ...