Јавни сервиси

News Network ® е пребарувач и агрегатор на вести и настани од македонскиот медиумски простор.
Оперира над листа од веродостојни извори на актуелни содржини, кои исполнуваат основни услови за индексирање. Процесот на индексирање е континуран и автоматизиран (без човечки фактор), се повторува на дискретни временски интервали и не користи RSS или друг вид на канали со структурирани податоци.

Индексираните содржини се објавуваат на систематизиран начин според автоматски калкулирана релевантност и категорија. Секоја објавена содржина содржи: линк и референца до изворот, слика, краток воведен текст, датум на индексирање (близок до датум на објава) и опционална листа на поврзани содржини.
Приказот на содржините е прилагодлив и компатибилен со сите видови на дигитални уреди (компјутер, таблет, телефон). Процесот на индексирање е транспарентен за што достапна е детална визуелна аналитика на моменталната состојба на страната со активност.

Авторизирани сервиси

News Network ® овозможува авторизиран пристап до мета податоци преку следните ресурси:

 • RSS [XML] документ со статички опис на актуелните содржини. Сидржината на документот се менува на дискретни временски интервали.
 • API [JSON] интерфејс за напредно динамичко пребарување на архивата со содржини и мета податоци креирани во реално време.
 • Widget [JS] конфигурабилна библиотека за веб интеграција на мета податоци

Во рамки на авторизираните сервиси постои можност за имплементација на напредна аналитика и статистика зависно од потребите. Пристапот до авторизираните ресурси се врши со автентикациски токен кој може да го добиете на неколку начини доколку не контактирате.

Маркетинг

News Network ® овозможува објава на рекламни маркетинг содржини на рамки на јавните сервиси. Маркетинг содржините се со одредени димензии и формат (png, jpg, jpeg, gif), зависно од локацијата на прикажување. Локациите за реклама се закупуваат на интервали од 1 месец.

 • H1 локација со димензии 555 х 88 пиксели
 • F1 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • F2 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • L1 локација со димензии 555 x 88 пиксели
 • L2 локација со димензии 555 x 88 пиксели
 • R1 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R2 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R3 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R4 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R5 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R6 локација со димензии 262 x 218 пиксели

За повеќе информации во врска со маркетинг услуги ве молиме контактирајте не.

61.9307

57.4363

70.2274

38.2067

41.7905

62.6908

8.36289

0.74322

0.44012

0.52782

3.01186

0.69749