Јавни сервиси

News Network ® е пребарувач и агрегатор на вести и настани од македонскиот медиумски простор.
Оперира над листа од веродостојни извори на актуелни содржини, кои исполнуваат основни услови за индексирање. Процесот на индексирање е континуран и автоматизиран (без човечки фактор), се повторува на дискретни временски интервали и не користи RSS или друг вид на канали со структурирани податоци.

Индексираните содржини се објавуваат на систематизиран начин според автоматски калкулирана релевантност и категорија. Секоја објавена содржина содржи: линк и референца до изворот, слика, краток воведен текст, датум на индексирање (близок до датум на објава) и опционална листа на поврзани содржини.
Приказот на содржините е прилагодлив и компатибилен со сите видови на дигитални уреди (компјутер, таблет, телефон). Процесот на индексирање е транспарентен за што достапна е детална визуелна аналитика на моменталната состојба на страната со активност.

Авторизирани сервиси

News Network ® овозможува авторизиран пристап до мета податоци преку следните ресурси:

 • RSS [XML] документ со статички опис на актуелните содржини. Сидржината на документот се менува на дискретни временски интервали.
 • API [JSON] интерфејс за напредно динамичко пребарување на архивата со содржини и мета податоци креирани во реално време.
 • Widget [JS] конфигурабилна библиотека за веб интеграција на мета податоци

Во рамки на авторизираните сервиси постои можност за имплементација на напредна аналитика и статистика зависно од потребите. Пристапот до авторизираните ресурси се врши со автентикациски токен кој може да го добиете на неколку начини доколку не контактирате.

Маркетинг

News Network ® овозможува објава на рекламни маркетинг содржини на рамки на јавните сервиси. Маркетинг содржините се со одредени димензии и формат (png, jpg, jpeg, gif), зависно од локацијата на прикажување. Локациите за реклама се закупуваат на интервали од 1 месец.

 • H1 локација со димензии 555 х 88 пиксели
 • F1 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • F2 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • L1 локација со димензии 555 x 88 пиксели
 • L2 локација со димензии 555 x 88 пиксели
 • R1 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R2 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R3 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R4 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R5 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R6 локација со димензии 262 x 218 пиксели

За повеќе информации во врска со маркетинг услуги ве молиме контактирајте не.
Currency

61.6035

Currency

57.4579

Currency

72.8048

Currency

37.9739

Currency

41.7769

Currency

64.4219

Currency

7.91944

Currency

0.64695

Currency

0.36496

Currency

0.52633

Currency

1.75497

Currency

0.68765