Јавни сервиси

News Network ® е пребарувач и агрегатор на вести и настани од македонскиот медиумски простор.
Оперира над листа од веродостојни извори на актуелни содржини, кои исполнуваат основни услови за индексирање. Процесот на индексирање е континуран и автоматизиран (без човечки фактор), се повторува на дискретни временски интервали и не користи RSS или друг вид на канали со структурирани податоци.

Индексираните содржини се објавуваат на систематизиран начин според автоматски калкулирана релевантност и категорија. Секоја објавена содржина содржи: линк и референца до изворот, слика, краток воведен текст, датум на индексирање (близок до датум на објава) и опционална листа на поврзани содржини.
Приказот на содржините е прилагодлив и компатибилен со сите видови на дигитални уреди (компјутер, таблет, телефон). Процесот на индексирање е транспарентен за што достапна е детална визуелна аналитика на моменталната состојба на страната со активност.

Авторизирани сервиси

News Network ® овозможува авторизиран пристап до мета податоци преку следните ресурси:

 • RSS [XML] документ со статички опис на актуелните содржини. Сидржината на документот се менува на дискретни временски интервали.
 • API [JSON] интерфејс за напредно динамичко пребарување на архивата со содржини и мета податоци креирани во реално време.
 • Widget [JS] конфигурабилна библиотека за веб интеграција на мета податоци

Во рамки на авторизираните сервиси постои можност за имплементација на напредна аналитика и статистика зависно од потребите. Пристапот до авторизираните ресурси се врши со автентикациски токен кој може да го добиете на неколку начини доколку не контактирате.

Маркетинг

News Network ® овозможува објава на рекламни маркетинг содржини на рамки на јавните сервиси. Маркетинг содржините се со одредени димензии и формат (png, jpg, jpeg, gif), зависно од локацијата на прикажување. Локациите за реклама се закупуваат на интервали од 1 месец.

 • H1 локација со димензии 555 х 88 пиксели
 • F1 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • F2 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • L1 локација со димензии 555 x 88 пиксели
 • L2 локација со димензии 555 x 88 пиксели
 • R1 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R2 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R3 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R4 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R5 локација со димензии 262 x 218 пиксели
 • R6 локација со димензии 262 x 218 пиксели

За повеќе информации во врска со маркетинг услуги ве молиме контактирајте не.
Currency

61.6112

Currency

56.5607

Currency

71.8263

Currency

37.709

Currency

41.8983

Currency

65.0071

Currency

7.99806

Currency

0.62001

Currency

0.38525

Currency

0.52554

Currency

1.95599

Currency

0.67966