Персонализираната медицина, или како што уште се нарекува индивидуална терапија, претставува еден од најголемите достигнувања во областа на медицинската наука. Индивидуалниот пристап во дијагнозата и третманот на болеста, значително ја зголемува ефикасноста на здравствената заштита. Медицината во најновиот пристап за лечење на одредени болести, веќе е длабоко навлезена во ползување на уникатниот молекуларен и генетски профил на поединецот. Овој ...

Персонализираната медицина, или како што уште се нарекува индивидуална терапија, претставува еден од најголемите достигнувања во областа на медицинската наука. Индивидуалниот пристап во дијагнозата и третманот на болеста, значително ја зголемува ефикасноста на здравствената заштита. Медицината во најновиот пристап за лечење на одредени болести, веќе е длабоко навлезена во ползување на уникатниот молекуларен и генетски профил на поединецот. Овој ...

Медицината во најновиот пристап за лечење на одредени болести, веќе е длабоко навлезена во ползување на уникатниот молекуларен и генетски профил на поединецот. Овој пристап е познат како персонализирана медицина и лекот го наоѓа во уникатниот генетскиот код, индивидуално за секој пациент. Се базира на информациите што ги содржат гените, односно сѐ што едно лице наследува од своите родители, а овие информации носат упатства за сè што прави ...