Познат е фактот дека главната одговорност за климатските промени ја сносат развиените земји, кои минатите 200 години имаат испуштaно во атмосферата милијарди тони стакленички гасови, најмногу јаглерод-диоксид (СО2). Од друга страна, сиромашните земји, кои испуштаат занемарливи количества на стакленички гасови, страдаат најмногу од екстремните климатски појави (поплави, суши, уништено земјоделство). Затоа, тие бараат од развиените земји да се ...

Конференцијата за климатски промени која што се одржува секоја година под покровителство на Обединетите нации (ОН) наречена COP (Conference of Parties) почна на 6 ноември 2022 и требаше да заврши на 18 ноември. Но како и минатите конференции и оваа имаше продолжение од два дена поради разлики во ставовите на развиените земји и земјите во развој, а главниот проблем се парите. Познат е фактот дека главната одговорност за климатските промени ја ...

Конференцијата за климатски промени која што се одржува секоја година под покровителство на Обединетите нации (ОН) наречена КОП (Conference of Parties) почна на 6 ноември и требаше да заврши на 18 ноември. Но како и минатите конференции и оваа имаше продолжение од два дена поради разлики во ставовите на развиените земји и земјите во развој, а главниот проблем се парите. Познат е фактот дека главната одговорност за климатските промени ја имаат ...