Државното училиште за рехабилитација деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ од Скопје, започна кампања под мотото „Донирајте стара хартија – за нова Брајова книга“. Целта на акцијата е да се собере стара и неупотреблива хартија (стари книги, учебници, списанија итн.) со цел истата да се рециклира и добие нова хартија која ќе се употреби за изготвување на учебници на Брајово писмо. Се надеваме дека ќе се приклучите во акцијата! За ...

Државното училиште за рехабилитација деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје, започна кампања под мотото ,,Донирајте стара хартија – за нова Брајова книга,,. -Целта на акцијата е да собереме стара и неупотреблива хартија (стари книги, учебници, списанија итн.) со цел истата да ја рециклираме и да добиеме нова хартија која ќе ја употребиме за изготвување на учебници на Брајово писмо. Се надеваме дека ќе ни се приклучите во ...

Државното училиште за рехабилитација деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ - Скопје, започна кампања под мотото ,,Донирајте стара хартија - за нова Брајова книга,,. -Целта на акцијата е да собереме стара и неупотреблива хартија (стари книги, учебници, списанија итн.) со цел истата да ја рециклираме и да добиеме нова хартија која ќе ја употребиме за изготвување на учебници на Брајово писмо.Се надеваме дека ќе ни се приклучите во ...