Претседателот на Академијата за банкарство-АБИТ, проф. Синиша Наумовски со сигурност тврди дека стапката на инфлација и растот на БДП ќе се стабилизираат во втората половина од 2023 г. а целосно здрав период според него ќе имаме во 2024 г. Во таа насока според него, нужно потребно е македонската економија да се подготви за новото глобално преструктурирање, за развој на земјоделството, трансформација на образованието, за привлекување повеќе ...

Претседателот на Академијата за банкарство-АБИТ, проф. Синиша Наумовски со сигурност тврди дека стапката на инфлација и растот на БДП ќе се стабилизираат во втората половина од 2023 г. а целосно здрав период според него ќе имаме во 2024 г. Во таа насока според него, нужно потребно е македонската економија да се подготви за новото глобално преструктурирање, за развој на земјоделството, трансформација на образованието, за привлекување повеќе ...